Untitled 1

:: หน่วยงานราชการ ::

Update: 2016-2017

 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  กรมประชาสัมพันธ์
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
  สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 
  กระทรวงกลาโหม
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมแผนที่ทหาร
  สมาคมแม่บ้านทหารบก
  โรงเรียนเตรียมทหาร
  กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  กรมราชองครักษ์
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
  กองบัญชาการกองทัพไทย
  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
 
  กระทรวงการคลัง
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมธนารักษ์
  กรมบัญชีกลาง
  กรมศุลกากร
  กรมสรรพสามิต
  กรมสรรพากร
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กบข.
 
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมการกงสุล
  กรมพิธีการทูต
  กรมยุโรป
  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
  กรมสารนิเทศ
  กรมองค์การระหว่างประเทศ
  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  กรมอาเซียน
  กรมเอเชียตะวันออก
  กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ ไทยในต่างประเทศ
 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
  สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมชลประทาน
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมประมง
  กรมปศุสัตว์
  กรมพัฒนาที่ดิน
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
  กระทรวงคมนาคม
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมเจ้าท่า
  กรมการขนส่งทางบก
  กรมการขนส่งทางอากาศ
  กรมทางหลวง
  กรมทางหลวงชนบท
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กรมควบคุมมลพิษ
  กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
  กรมทรัพยากรธรณี
  กรมทรัพยากรน้ำ
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมอุตุนิยมวิทยา
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
  กระทรวงพลังงาน
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  กรมธุรกิจพลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
  กระทรวงพาณิชย์
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  กรมการค้าต่างประเทศ
  กรมการค้าภายใน
  กรมการประกันภัย
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กรมส่งเสริมการส่งออก
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมการปกครอง
  กรมการพัฒนาชุมชน
  กรมที่ดิน
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
  กระทรวงยุติธรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  กรมคุมประพฤติ
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  กรมบังคับคดี
  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  กรมราชทัณฑ์
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  สำนักงานกิจการยุติธรรม
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
  กระทรวงแรงงาน
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมการจัดหางาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สำนักงานประกันสังคม
 
  กระทรวงวัฒนธรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  กรมการศาสนา
  กรมศิลปากร
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยนครพนม
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  icon
  สถาบันราชภัฎ
  มหาวิทยาลัยราชฏัฏราชนครินทร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  icon
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  กรมการแพทย์
  กรมควบคุมโรค
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  กรมสุขภาพจิต
  กรมอนามัย
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การสื่อสารงานด้านสวัสดิการสังคม"

 

หน้าหลัก    |   เกี่ยวกับหน่วยงาน    |   ข้อมูลผู้บริหาร   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   การให้บริการ   |   ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1313 คน
 ทั้งหมด 3385729338572933857293385729338572933857293385729 คน

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์:
02-6596267 | 02-6596276 | 02-6596271  Website:
www.wpq.dsdw.go.th 
  [] E-mail: webmaster@bsws.go.th